fbpx

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północnej części wyspy miejskiej

rewitalizacja logotypy

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północnej części wyspy miejskiej

W dniu 17 października 2018 roku podpisana została umowa nr RPWP.09.02.01-30-0061/17-00 o dofinansowanie projektu miasta Piły „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, w ramach Działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych oraz budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu: 18 044 564,01 zł
Całkowita kwota dofinansowania: 14 404 057,20 zł
w tym:
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 709 462,23 zł
środki budżetu państwa: 1 694 594,97 zł
Wkład własny Gminy Piła: 3 640 506,81 zł

Projekt ujęty jest w Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Wynika również z Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły. Dokumentacja projektowa została przygotowana także z udziałem środków Unii Europejskiej w 2015 roku w ramach pomocy technicznej i pieniędzy dostępnych w poprzedniej perspektywie finansowej WRPO 2007-2014. Jest kontynuacją projektu kluczowego Wielkopolski – markowego produktu turystycznego Wielkopolski Pilska Strefa Aktywności Turystycznej – realizowanego w latach 2013-2015 także z dofinansowaniem unijnym.

Projekt obejmuje rewitalizację terenów publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego oraz północną stronę Parku na Wyspie. Nastąpi rewitalizacja obszaru rewitalizacji w powierzchni 5,63 hektarów. W celu zintegrowania obydwu terenów planowana jest budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę.

W Parku na wyspie modernizacji poddane zostaną alejki spacerowe. Dokończony zostanie ring pieszo-rowerowy okalający wyspę, analogicznie jak po południowej jej stronie. Wykonane zostanie nowe oświetlenie oraz uzupełniony zostanie system monitoringu miejskiego.

Część terenów nadrzecznych w rejonie ul. Dąbrowskiego pełnić będzie nowe funkcje. Powstanie skateplaza z torem rolkowym, boiska sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę. Znajdzie się miejsce do uprawiania kalisteniki (gimnastyka na drążkach na świeżym powietrzu). Teren zostanie połączony atrakcyjnym układem komunikacji dla pieszych, rowerzystów, biegaczy.

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów nadrzecznych poprawi bezpieczeństwo publiczne. Teren objęty projektem będzie oświetlony i monitorowany. Wykorzystany zostanie potencjał przyrodniczy obszaru, w tym walory rzeki Gwdy. Powstanie zróżnicowana ogólnodostępna przestrzeń publiczna, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców w różnym wieku oraz o różnym statusie społecznym. Projekt ograniczy występowanie barier architektonicznych, umożliwiając aktywność i integrację społeczną osobom starszym, niepełnosprawnym, i ich rodzinom. Planowany jest zróżnicowany program wykorzystania zrewitalizowanej przestrzeni, przy szerokim włączeniu społecznym. Partnerem projektu jest Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 2021 rok.

logo ue white

logo nfosigw white

bilet rck

logo kupbilecik

logo biletyna

write

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Szukaj