fbpx

Strachy na lachy

Place: sala widowiskowa

strachy na lachy

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
Koncertu zespołu STRACHY NA LACHY
Odbywającego się w dniu 15.02.2013 r. na Hali MOSIR w Pile ul. Żeromskiego

 1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
 2. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 3. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 4. Wstęp na imprezę możliwy będzie od godz. 17.00 przez wejście główne.
 5. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, na terenie którego odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.
 6. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.
 7. Zabronione jest, bez pisemnej zgody organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Organizator nie przewiduje depozytu dla tych urządzeń, w związku z czym osoby posiadające urządzenia utrwalające przebieg imprezy nie zostaną wpuszczone na miejsce koncertu.
 8. Służby porządkowe organizatora imprezy - pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 3 regulaminu.
 9. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 3 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 8 a-b regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
 10. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
 11. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.
 12. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet, punktu depozytowego itp. udziela służba informacyjna organizatora.

Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy:

 • w/w regulamin dostępny będzie na Hali MOSIR w Pile ul. Żeromskiego w Punkcie Informacyjnym, a także wywieszony przy wejściach na teren Hali
 • w/w regulamin dostępny będzie także w internecie na stronie: RCK FE w Pile

logo ue white

logo nfosigw white

bilet rck

logo kupbilecik

logo biletyna

write

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Szukaj