fbpx

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północnej części wyspy miejskiej

rewitalizacja logotypy

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północnej części wyspy miejskiej

W dniu 17 października 2018 roku podpisana została umowa nr RPWP.09.02.01-30-0061/17-00 (zmieniona późniejszymi aneksami) o dofinansowanie projektu miasta Piły "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej" środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, w ramach Działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych oraz budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu: 20 900 442,59 zł
Całkowita kwota dofinansowania: 14 197 443,03 zł
w tym:
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 527 155,61 zł
środki budżetu państwa: 1 670 287,42 zł
Wkład własny Gminy Piła: 6 702 999,56 zł

Projekt ujęty jest w Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Wynika również z Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły. Dokumentacja projektowa została przygotowana także z udziałem środków Unii Europejskiej w 2015 roku w ramach pomocy technicznej i pieniędzy dostępnych w poprzedniej perspektywie finansowej WRPO 2007-2014. Jest kontynuacją projektu kluczowego Wielkopolski – markowego produktu turystycznego Wielkopolski Pilska Strefa Aktywności Turystycznej – realizowanego w latach 2013-2015 również z dofinansowaniem unijnym.

Projekt obejmuje rewitalizację terenów publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego oraz północną stronę parku na wyspie. Nastąpiła rewitalizacja obszaru o powierzchni 5,63 hektarów. W celu zintegrowania obydwu terenów wybudowano kładkę pieszo-rowerową przez rzekę.

W parku na wyspie modernizacji poddano alejki spacerowe. Dokończono ring pieszo-rowerowy okalający wyspę, analogicznie jak po południowej jej stronie. Zainstalowano nowe oświetlenie oraz uzupełniono system monitoringu miejskiego.

Część terenów nadrzecznych w rejonie ul. Dąbrowskiego pełni nowe funkcje. Powstała jedna z największych i najnowocześniejszych w kraju skateplaza z torem rolkowym, boiska sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę. Znalazło się miejsce do uprawiania kalisteniki (gimnastyka na drążkach na świeżym powietrzu). Teren został połączony atrakcyjnym układem komunikacji dla pieszych, rowerzystów, biegaczy.

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów nadrzecznych poprawiło bezpieczeństwo publiczne. Teren objęty projektem jest oświetlony i monitorowany. Wykorzystany został potencjał przyrodniczy obszaru, w tym walory rzeki Gwdy. Powstała zróżnicowana ogólnodostępna przestrzeń publiczna, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców w różnym wieku oraz o różnym statusie społecznym. Projekt ograniczył występowanie barier architektonicznych, umożliwiając aktywność i integrację społeczną osobom starszym, niepełnosprawnym, i ich rodzinom. Planowany jest zróżnicowany program wykorzystania zrewitalizowanej przestrzeni, przy szerokim włączeniu społecznym. Partnerem projektu jest Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile.

Przedsięwzięcie zrealizowano w latach 2018- 2021.

logo ue white

logo nfosigw white

bilet rck

logo kupbilecik

logo biletyna

write

Szukaj